Garantiitingimused

Episood OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2a. ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest.

Episood OÜ ei vastuta:

  • Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
  • Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
  • Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Lepingutingimustele mittevastava toote puhul kohustub Episood OÜ toote remontima või asendama samaväärse tootega omal kulul. Kui toodet on võimalik parandada, siis asendamist nõuda pole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on võimalik nõuda vaid juhul, kui toote asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks.

Garantiiekspertiis teostatakse Fansurf tootespetsialistide poolt ja kulul.

Kui klient vaidlustab FanSurf tootespetsialistide otsuse toote garantii suhtes, on tal õigus tellida erapooletu ekspertiis vastava litsentsiga asutuselt. Ekspertiisi kulud kannab ekspertiisi tellija. Juhul kui ekspertiis tõendab toote süülisust ja FanSurf aktsepteerib ekspertiisi otsust, katab kulud Fansurf.

Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

Toote remontimine või ümbervahetamine garantiiaja jooksul ei pikenda esialgset garantiiaega.

Nõuetele mittevastavat toodet, mis on hüvitatud, kliendile ei tagastata.

Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks ja garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist on Episood OÜ-l õigus toode 30 päeva möödudes utiliseerida.

Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

Kuidas käituda puuduse ilmnemisel?

  1. Puuduse ilmnemisel tuleb defektne toode toimetada komplektselt Fansurf kauplusesse ning täita vastav avaldus. Kui see ei ole võimalik, siis: saata vastav avaldus e-posti aadressil info@fan.ee. Palume võimalikult täpselt kirjeldada garantiiprobleemi olemust, kuidas see ilmnes, millised olid tingimused jne.
  2. Kindlasti lisada pildimaterjal kogu tootest tervikult, defektsest kohast ning toote seerianumbrist (selle olemasolul).
  3. Avaldusse palume märkida oma kontaktandmed, probleemse toote nimetus, tellimuse number ja ostukuupäev või koopia ostukviitungist.
  4. Peale avalduse saabumist võtame Teiega 14 päeva jooksul ühendust, leppimaks kokku edasine tegevus garantiimenetluse lõpetamiseks.

 

© 2023 Fan e-pood | e-poe tegemine vvunk